Kvkk ve Gizlilik Politikası

BENİCE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ. – Benice Lojistik (“Benice”) olarak çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, iş bağlantılarımızın ve Benice ile herhangi bir iş ilişkisinde bulunan, hukuki ilişkiye giren üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasının ve gizliliğinin temel bir hak olduğuna inanıyor ve güvenliğinizi sağlamak için çalışıyoruz. Bu nedenle, yürürlükte olan mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi aydınlatmak istiyoruz.

1. Veri Sorumlusu Sıfatı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Benice, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişi olarak veri sorumlusu sıfatına sahiptir. Veri sorumlusu olarak Benice’nin kişisel verilerini işlediği kişileri aydınlatma, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve verilerin muhafazasını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

2. Benice Tarafından Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

Benice nezdinde bulunan tüm kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz özellikle KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkeler doğrultusunda;

-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

-Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

-Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

-İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

-İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.

3. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Benice tarafından müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş bağlantılarımızın ve Benice ile herhangi bir hukuki ilişkiye giren üçüncü kişilerin, aşağıda belirtilen kişisel verileri, Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nin bir sonraki bölümünde açıklanan amaçlarla toplanmakta, işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir:

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri ve tarihi, fotoğrafı, cinsiyeti, araç plaka bilgisi, medeni durum gibi kimlik bilgilerini içeren kişisel veriler ile kimlik ibrazının gerekli olduğu durumlarda kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan veriler, 
Telefon numarası, ev adresi, e-mail adresi, faks numarası gibi iletişim bilgilerini içeren kişisel veriler, 
Meslek/iş, özgeçmiş, eğitim ve çalışma geçmişi, öğrenim durumu, askerlik durumu, referans bilgisi ile özlük bilgileri gibi istihdam süreçlerine yönelik kişisel veriler, 
Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kamera kayıtları gibi kişisel veriler; 
Şikâyet ve talep kayıtları ile bunların değerlendirilmesine ilişkin veriler, 
Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, fatura bilgisi gibi mali veriler. 

4. Kişisel Verilerinizi Ne İçin Kullanıyoruz?

Benice tarafından hukuka ve işbu Aydınlatma Metni’ne uygun olarak toplanan kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde ve aşağıda açıklanan amaçlarla işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir:

a)Taraflar arasında kanuna uygun bir iş akdi kurulması için yasal ve uygulamadan kaynaklı gereklilikler ile akdi bir yükümlülüğün yerine getirilmesi,

b) Benice’nin fiziki mekan ve müşterilerinin güvenliğinin sağlanması,

c)Kamu kurum ve kuruluşları ile yasalardan kaynaklı olarak Benice’nin denetlenmesi amacıyla yapılacak teftişlerde yetkili kişilerin görevlerini yerine getirebilmesi,

d) Benice’ye ait web sitesinin, mobil aplikasyonların hazırlanması, oluşturulması, güncellenmesi ve yönetilmesi,

e)Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza güvenli bir iş ortamı sağlanması ve Benice’nin işletme ilkeleri doğrultusunda lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ile kalite ve işletme politikalarının belirlenmesi,

f)4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatta öngörülen şekilde ve mevzuatın zorunlu kıldığı sebeplerle idari mercilere olan bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

g) Benice tarafından çalışanlarımızın ve diğer ilgili kişilerin banka hesaplarına yapılan ödemeler kapsamında hesap bilgisi ve sistemde kayıtlı diğer bilgilerin güvenli ortamda saklanması,

h) Benice’nin işbirliği içerisinde olduğu gerçek veya tüzel kişilerle ortak etkinlikler ve projeler gerçekleştirilebilmesi,

ı) Müşteri veya iş ortaklarımızın reklam, tanıtım, duyuru bilgilerinin haberdar edilmesinde,

i) Çalışan adaylarımızın başvuru, seçme ve yerleştirme ile istihdam süreçlerinin yönetilmesi ve özlük dosyalarının oluşturulması,

j) Benice ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

k) Benice’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

l) Benice tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

m) Benice  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize ve iş ortaklarımıza önerilmesi ve sunulması,

n) Müşteri portföyü oluşturularak ticari ve işletmesel politikaların belirlenmesi.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair izninizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir ve bu konudaki rızanızı geri alabilirsiniz. Geri almaya ilişkin beyanınız tarafımıza ulaştığı anda kişisel verilerinizin işlenmesi durdurulacaktır. (Benice.com.tr sitesinde bulunan KVKK Açık Rıza beyan formunu kullanarak talebinizi [email protected] adresine mail olarak da gönderebilirsiniz).

5. Kişisel Verilerinizin Toplanması

Benice’nin kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi bakımından toplanmasında hukuki zorunluluk bulunan veriler dışındaki kişisel verileriniz için açık rızanız doğrultusunda, iş yerindeki ön büro çalışanları tarafından veya Benice’ ait web siteleri, internet üzerinden doldurulan veya fiziki olarak tarafımıza ulaştırılan iş başvuru formları, mülakat görüşmeleri, müşteri ziyaretleri, mobil uygulamalar, stant çalışmaları ve etkinlikler aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamlardan toplanır.

6. Kişisel Verileriniz Kiminle ve Neden Paylaşılır

Kural olarak müşterilerimize, çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, ziyaretçilerimize, iş bağlantılarımıza ve verisi işlenen diğer kişilere ait kişisel veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile finansal planlama ve hesaplama yapılması, ticari, işletmesel ve kalite politikaların belirlenmesi, işletmesel faaliyetlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi amaçlarıyla Türkiye’de ve/veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişi ve kuruluşlar ile Benice’nin acenteleri, tedarikçileri veya iş ilişkisinde bulunduğu üçüncü kişi ve kuruluşlara mevzuatın öngördüğü sınırlar ve sözleşmesel iş ilişkisi dahilinde kişisel veri aktarımı yapılabilmektedir.

7. KVKK uyarınca Benice’nin Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmadan İşleyebileceği Haller

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Benice, açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

a) Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

g) Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

8. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Başvurularınızın tarafımızca en geç 30 gün içerisinde yanıtlanacağını, yanıtımızın size ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapabileceğinizi hatırlatırız. KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Benice bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede Benice’ye yapılacak başvurular yazılı olarak şahsen, noter kanalıyla veya [email protected]  e-posta gönderilerek yapılabilir.