Gizlilik Politikası

TAŞIMA SÖZLEŞMESİ – GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Ev Eşyası Taşıma

Madde 1

 1. Taşıyıcı tarafından bir eşya taşıma belgesi hazırlanacaktır. Ev eşyası taşıma belgesinin yokluğu, yanlışlığı veya kaybedilmesi eşya taşıma sözleşmesinin varlığı veya geçerliliğini etkilemeyecektir.
 2. Ev eşyası taşıma belgesi eğer her iki tarafça imzalanmışsa içindeki ifadelerin ispat edilene kadar geçerli delili sayılacaktır. Sözleşmeye taraf olanların sorumlu olduğu kişiler:

 Madde 2

Sözleşme tarafları kendi temsilcileri ve memurlarının ve o temsilciler, hizmetliler veya diğer kişiler kendi görevleri kapsamında hareket ediyorsa eşya taşıma sözleşmesinin yerine getirilmesinde hizmetlerinden yararlanılan diğer kişilerin eylem ve ihmallerinden sanki o eylem ve ihmaller kendilerininmiş gibi sorumlu olacaktır.

Her iki tarafça sözleşme yapılırken verilmesi gereken bilgiler ve beyanlar.

Madde 3

 1. Taşınacak olan eşyanın hacmi ve gerekiyorsa ağırlığını tahmin etmek taşıyıcının sorumluluğundadır. Ancak müşteri taşıyıcıya verilen bilgilerin yetersizliği veya yanlışlığından doğacak şekilde söz konusu hacim veya ağırlığın eksik tahmin edilmesinin sonuçlarından sorumlu olacaktır.
 2. Eğer taşıyıcı eşyanın taşınacağı yeri ve oraya aracın ulaşma imkânını muayene etmişse bu bilgi eşya taşıma sözleşmesinde belirtilecektir. Eğer taşıyıcı eşyanın konulacağı yeri muayene etmişse veya elleçleme işlemeleri olağandışı zorluklar içeriyorsa benzer bir beyanda bulunulacak ve eğer taşıyıcı söz konusu yeri ve ulaşma imkânını muayene etmemişse konuyu taşıyıcıya bildirmek müşterinin sorumluluğunda olacaktır; eğer müşteri bu bilgiyi vermez ise taşıyıcının herhangi bir yanlış eylem veya ihmalinden doğan masraf, zarar veya ziyan dışında karşılaşacağı her türlü masraf zarar veya ziyandan sorumlu olacaktır.
 3. Tehlikeli olan veya enfeksiyona yol açabilecek eşya veya maddelerle ilgili madde 7. hükümleri saklı kalmak kaydı ile aşağıdakilerin sağlanması müşterinin sorumluluğunda olacaktır.
 1. Kullanılacak teçhizata veya taşınacak eşyaya özel zarar riski taşıyan maddelerin bir listesi;
 2. Taşıyıcının söz konusu yönetmelikleri müşterinin dikkatine getirmiş olması kaydı ile varsa altın, gümüş veya diğer değerli metallerden yapılmış eşya gibi özel yönetmeliklere tabi olan eşya kalemlerinin varlığı ile ilgili bir beyan;
 3. Eşya kalemleri arasında işbu paragrafın (b) bendinde açıklananlar dışında sanat eserleri, koleksiyon eşyaları veya diğer olağan dışı değerde eşyanın varlığı ile ilgili bir beyan.
 1. Müşteri taşıyıcının yukarıda paragraf 3’de belirtilen bilgilerin yanlışlığı veya yetersizliği nedeniyle karşılaşacağı her türlü masraf, zarar veya ziyandan sorumlu olacaktır.
 2. Taşınacak eşya ile ilgili ayrıntılı talimat vermemişse müşteri eşyanın taşınması esnasında taşınması istenen hiçbir eşyanın arkada bırakılmadığını ve hiçbir eşyanın yanlışlıkla taşınmadığını doğrulamaktan veya doğrulatmaktan sorumlu olacaktır.

Taşıma ücreti

Madde 4

Taşınma ücreti ve ödeme şartları ve yöntemi her sözleşmede belirtilecektir. Aksi belirtilmiyorsa kararlaştırılan taşınma ücreti belirlenen çıkış noktasında eşyanın sökülmesini, ambalajlanmasını ve yüklenmesini varış yerine taşınmasını ve varış yerinde boşaltılmasını ambalajlarından çıkarılmasını ve yeniden montajını içerecek ancak halılar, perdeler, ısıtma cihazları, sıhhi tesisat ve tavanlara, duvarlara ve döşemelere tespit olunmuş aletlerin döşenmesi, montajı veya taşınması ile ilgili işlemleri kapsamayacaktır.

Sigorta

Madde 5

 1. Taşıyıcı masrafları müşteriye ait olmak üzere taşıyıcının sorumlu olduğu riski kapsayan bir sigorta poliçesi hazırlatmayı teklif edecektir.
 2. Müşterinin talebi üzerine taşıyıcı kendisine teklif olunanlar arasında müşteri tarafından seçilecek esaslara göre bu risklerin tamamını veya bir kısmını kapsayan bir sigorta poliçesi hazırlatacaktır. Taşıyıcı kendisine verilen talimatı yerine getirmemesinden dolayı müşterinin karşılaşacağı zarar veya ziyandan sorumlu olacaktır.

 Gümrük

Madde 6

 1. Taşıyıcı, taşıma esnasında gerçekleştirilmesi gereken gümrük veya diğer formaliteler konusunda yürürlükteki yönetmelikleri müşterinin dikkatine getirecek ve elinden geldiği kadar ilgili bilgileri verecektir. Müşteri ilgili belgeleri taşıyıcının emrine amade kılacak ve ona formalitelerin gerçekleştirilmesi maksadı ile isteyeceği tüm bilgileri verecektir.
 2. Taşıyıcı müşteri tarafından verilen belge veya bilgilerin doğruluğu veya yeterliliği konusunda soruşturma yapma yükümlülüğü altında olmayacaktır. Müşteri, taşıyıcının yanlış hareketi veya ihmali dışında o belge ve bilgilerin yokluğu eksikliği veya yanlışlığından doğan her türlü zarar ve ziyandan taşıyıcıya karşı sorumlu olacaktır.
 3. Taşıyıcı işbu maddenin 1. paragrafında belirtilen belgelerin kaybı veya yanlış kullanımından doğacak sonuçlardan sorumlu olacak ancak kendisinin ödeyeceği tazminat taşıma ücretini aşmayacaktır.

Tehlikeli veya enfeksiyona yol açabilecek eşya veya maddeler.

Madde 7

 1. Eğer müşteri taşıyıcıya tehlikeli veya enfeksiyona yol açabilecek olan eşya veya maddeler teslim ederse tehlikenin tam mahiyetini ve gerekiyorsa alınması gereken önlemeleri taşıyıcıya bildirecektir. Eğer bu bilgiler eşya taşıma sözleşmesine yazılmamışsa başka bir yöntemle taşıyıcının söz konusu eşya veya maddelerin taşınmasından doğacak tehlikenin tam olarak mahiyetini bildiğini ispat etme yükümlülüğü müşteriye ait olacaktır.
 2. Taşıyıcı işbu maddenin 1. paragrafı uyarınca mahiyeti kendisine müşteri tarafından bildirilmeyen tehlikeli veya enfeksiyona yol açabilecek eşya veya maddelerin taşınmasını en geç eşya taşıma sözleşmesi imzalandığı zamana kadar kabul etmeme hakkını saklı tutar.
 3. Taşıyıcıya işbu maddenin 1. paragrafı uyarınca mahiyeti bildirilmeyen tehlikeli veya enfeksiyona yol açabilecek olan eşya veya maddeler herhangi bir esnada veya yerde herhangi bir tazminat olmaksızın taşıyıcı tarafından boşaltılabilir imha edilebilir veya zararsız hale getirilebilir ve ayrıca müşteri bu eşyaların taşınmasından doğan tüm masraflar zarar veya ziyandan sorumlu olur. Eğer taşıyıcıya işbu maddenin 1. paragrafı uyarınca taşınacak olan eşya arasında tehlikeli veya enfeksiyona yol açabilecek eşya veya maddelerin olduğu ve o eşya ve maddelerin mahiyeti bildirilmiş olursa ve kendisi uygun önlemleri almışsa kendisi o eşya veya maddelerin varlığından doğacak zarar veya ziyandan sorumlu olmayacak ve onların varlığından dolayı üçüncü kişilerin karşılaşabileceği zarar ziyandan dolayı müşteriye karşı talep hakkına sahip olacaktır.

Eşya Taşıma Sözleşmesinde Değişiklikler

Madde 8

 1. Müşteri taşınmayı durdurma veya eşyasının kendisine teslim olunacağı yeri değiştirme hakkına sahip olacaktır.
 2. Bu hakkın kullanılması aşağıdaki şartlara bağlıdır:
 • Müşterinin talimatının yerine getirilmesi ile ilgili oluşacak tüm masraf zarar veya ziyanı tazmin etmesi;
 • Talimatların yerine getirilmesinin onları yerine getirilecek olan kişiye talimatlar eriştiğinde mümkün olması ve taşıyıcının işinin normal işleyişine karışmaması veya diğer müşterilere zarar vermemesi.
 1. İşbu maddenin 2 (b) bendi hükümleri nedeniyle taşıyıcı aldığı talimatları yerine getiremeyecek ise derhal müşteriye bilgi verecektir.
 2. Eğer taşıyıcı kendisine verilen talimatı işbu maddede öngörülen durumlarda yerine getirmez ise oluşacak zararlardan müşteriye karşı sorumlu olacaktır.

Madde 9

 1. Eğer herhangi bir nedenle eşya varış yerine varmadan önce sözleşmeyi eşya taşıma sözleşmesinde belirlenen esaslar dâhilinde yerine getirmek imkânsız ise veya imkânsız hale gelirse taşıyıcı müşteriden talimat isteyecektir.
 2. Yine de eğer durumlar taşınmanın eşya taşıma sözleşmesinde belirlenenlerden farklı şartlar altında yerine getirilmesine izin veriyorsa ve taşıyıcı müşteriden talimat alamamış ise kendisi müşterinin çıkarına uygun gördüğü işlemleri yapacaktır.
 3. Taşıyıcı kendisinin talimat isteme masraflarını ve kendisinin o talimatı yerine getirirken karşılaştığı veya işbu maddenin 2. paragrafında adı geçen önlemleri alırken karşılaştığı masrafları, o masraflar kendisinin yanlış hareketi veya ihmalinden doğmamışsa tahsil etme hakkına sahip olacaktır.
 4. Eğer eşyanın varış yerine ulaşması üzerine müşteri herhangi bir nedenle kendisince belirlenen ve eşya taşıma sözleşmesinde açıklanan yerde teslimatı alamayacak ise ve kendisi eşyanın elleçlenmesi konusunda zamanında taşıyıcıya talimat vermemişse taşıyıcı eşyayı derhal boşaltma ve kendi seçeceği bir yere koyma hakkına sahip olacak ve taşıyıcı sadece o yeri seçmede mantıklı davranmış olmaktan ve eşyanın gözetimine verildiği kişinin doğru seçiminden sorumlu olacaktır. Taşıyıcı yaptığı işlemlerin masraflarını tahsil etme hakkına sahip olacaktır.

Madde 10

 1. Yukarıdaki madde 6, 8 ve 9 hükümleri saklı kalmak kaydı ile eğer müşterinin herhangi bir eylemi veya ihmalinden dolayı taşıma öngörüldüğü şekilde yerine getirilmezse, taşıyıcı, taşımanın kararlaştırılan ücretini aşmayacak şekilde karşılaşılacak zararlar için tazminat talebinde bulunma hakkına sahip olacaktır.
 2. Ancak işbu maddenin 1. paragrafı müşterinin eylemi veya ihmali kaçınamayacağı durumlardan ve sonuçlarını önleyemeyeceği durumlardan doğmuşsa geçerli olmayacaktır.

Taşıyıcının Sorumluluğu

Madde 11

 1. Burada belirtilen şartlara tabi olmak kaydı ile taşıyıcı, taşıma sözleşmesinin yerine getirilmesinde yapılan işlemlerin sonucunda ortaya çıkan tam veya kısmi zarar ziyan veya gecikmelerden sorumlu olacaktır.
 2. Müşteri veya taşıyıcı masrafları isteyen tarafa ait olmak üzere eşyanın tamamının veya bir kısmının durumunun ayrıntılı bir tanımının yapılmasını isteme hakkına sahip olacak ve böyle bir tespit yapılırsa eşyalar aksine delil yokluğunda o şekilde belirtilen durumda kabul edilecektir.
 3. Zarar ziyan veya gecikmenin eşya taşeron olarak kullanılan bir taşıyıcının gözetimindeyken gerçekleştiği ispat olunursa ve müşterinin taşeron tarafından kullanılan nakliye şeklinin kullanımını kabul ettiği ispat olunursa taşıyıcının sorumluluğu hem esas hem de kapsam açısından o taşıyıcının taşıma sözleşmesini düzenleyen zorunlu kurallarına göre saptanacaktır. Ancak müşteriyle ilgili olarak taşıyıcının gönderen olarak sorumlu olduğu herhangi bir eylem veya ihmal nedeniyle taşeronun sorumluluktan kısmen veya tamamen muaf tutulmasını isteyemez.

Madde 12

 1. Eğer zarar, ziyan veya gecikmelerin, müşterinin hatalı eylemi veya ihmalinden, taşıyıcının yanlış eylemi ve ihmali sonucu olanlar dışında müşterinin verdiği talimatlardan, taşınacak olan eşyanın doğasında olan zorluklardan veya taşıyıcının kaçınamayacağı ve sonuçlarını önleyemeyeceği nedenlerden kaynaklandığı durumlarda taşıyıcı sorumluluktan muaf tutulacaktır.
 2. Özellikle mermer tabakalar, cam, porselen, aynalar, panolar, avizeler, abajurlar, radyo ve televizyonlar veya böcek tarafından yenmiş eşyalar gibi özellikle kırılgan eşyaların kırılması veya hasar görmesi durumunda eğer olması gereken standart önlemleri aldığı ispat ederse taşıyıcı sorumluluktan muaf tutulacaktır.
 3. İşbu maddenin 4(a) ve (b) bentleri hükümleri saklı kalmak kaydı ile taşıyıcı, taşıma maksadı ile kullandığı teçhizatın kusurları veya teçhizatı kiraladığı kişinin hatalı işlemleri veya ihmali veya o kişinin temsilcileri veya hizmetlilerinin hatalı işlemi veya ihmali dolayısıyla sorumluluktan kurtulamaz.
 4. 13 Maddenin 2 ve 3. Maddeleri yükümlülüklerine tabi olmak kaydı ile taşıyıcı eğer zarar veya ziyan aşağıdaki durumların biri veya birden fazlasının taşıdığı özel risklerden dolayı ortaya çıkıyorsa sorumluluktan muaf tutulacaktır:
 • Müşteri tarafından veya kendi isteğiyle taşıyıcıya verilen işçilik veya teçhizat kullanılarak yapılan söküm, ambalajlama, elleçleme, yükleme, istifleme, boşaltma, ambalajdan çıkarma veya yeniden montaj;
 • Taşıyıcının başka teklifleri olmasına rağmen müşterinin söz konusu taşıma için normal olarak uyulması gereken standartlardan farklı ambalajlama ve nakliye şartlarını seçmesi;
 • Varlığı ve mahiyetini bilseydi taşıyıcının normal olarak özel önlem almış olacağı eşyanın varlığı;
 • Pas, çürüme, çatlama, nem, donma, sızıntı, yetersiz şekilde kuru boya tabakaları veya benzerleri veya kemirgenlerin verdiği zararlar gibi tam veya kısmi hasara açık durumda olan veya diğer eşyalara zarar verebilecek eşyanın mahiyeti;
 • Mekânın boyutları ve oraya ulaşmak bakımından ve mekânın yapısal sağlamlığı açısından eşyanın boyutları veya ağırlığından dolayı orta çıkan olağan dışı elleçleme güçlükleri;
 1. İşbu madde çerçevesinde taşıyıcının zarar veya ziyana yol açan faktörlerden bazıları konusunda sorumluluk altında olmayacaktır. İşbu madde çerçevesinde sorumlu olduğu faktörlerden oluşan sorumluluğu; zarar veya ziyana katkısı olduğu ölçüde olacaktır.

 Madde 13

 1. Zarar, ziyan veya gecikmenin madde 12 paragraf 1’de belirtilen nedenlerden birinden doğduğunun ispatı yükümlülüğü taşıyıcıya aittir.
 2. Taşıyıcı vakanın durumuna göre zarar veya ziyanın madde 12 paragraf 4’te adı geçen özel risklerden biri veya birden fazlasından doğduğunu tespit ederse nedenin böyle olduğunu kabul edilecektir. Ancak müşteri zarar veya ziyanın aslında tamamen veya kısmen bu risklerden birinden doğduğunu ispat etme hakkına sahip olacaktır.
 3. Bu varsayım eğer taşıyıcı o bentte sıralanan işlemlerin yerine getirilmesi için yanlış talimat vermiş ise madde 12 4(a) bendinde sıralanan durumlar için geçerli değildir.

Madde 14

 1. Madde 10–13 hükümleri tahtında taşıyıcı tam veya kısmi zarardan dolayı tazminattan sorumlu ise söz konusu tazminat müşteri tarafından beyan edilen değere göre hesaplanacaktır. Değer beyanı, ilgili eşyanın değerinin tespitine olanak sağlayacak ayrıntıda değilse veya böyle bir değer beyanı yoksa tazminat varış yerinde ve varış için belirlenen zamanda kullanılabilecek tüm yöntemlerle tespit olunacak şekilde eşyanın rayiç bedeline göre hesaplanacaktır; ancak eğer, kısmi zarar veya ziyan durumunda tespit edilen toplam beyan edilmiş değer ve geri kalan eşyanın değeri arasındaki farktan fazla ise kaybolan veya zarar gören eşyanın değeri orantılı olarak azaltılacak ve bir eşya takımının o zarar veya ziyan dolayısı ile eksik kalması olgusundan doğan değer kayıpları göz önüne alınmayacaktır.
 2. Madde 10-13 hükümleri kapsamında taşıyan zarar nedeniyle tazminat ödeme durumunda ise tazminat, ilgili eşyanın hasar öncesindeki değeri ve sonrasındaki değeri arasındaki farka eşit olacak ve hasar öncesindeki değer, işbu maddenin 1. paragrafında konulan kurallara göre hesaplanacaktır.
 3. Yine de, işbu maddenin 4. paragrafı hükümleri uyarınca, toplam zarar tazminatı metreküp başına USD 100 aşmayacak ve kısmi zarar veya ziyan tazminatı toplamı USD 1.000’ i aşmayacaktır.
 4. Eğer müşteri eşya taşıma sözleşmesinde kararlaştırılacak bir ek ücretin ödenmesi karşılığında taşımanın sorumluluğunun kendisi tarafından beyan edilen değeri aşacağını belirtmişse işbu maddenin 3. paragrafı geçerli olmayacaktır.

Madde 15

 1. Eğer taraflar taşımanın belirli bir zamana kadar gerçekleşmesi üzerinde mutabık kalmışsa, eğer taşıma o zamana kadar gerçekleşmez ise, gecikme olmuş sayılacaktır. Eğer taraflar taşımanın belirtilmemiş bir süre içinde gerçekleşmesini kabul etmişse hiçbir durumda sözleşmenin yerine getirilmesinde bir gecikmenin gerçekleştiği kabul edilmeyecektir. Gecikme ile ilgili olarak taraflar arasında herhangi bir anlaşma yokluğunda; kullanılacak nakliye şekli taşımanın mahiyeti ve müşterinin taşıma işleminin başka bir taşıma işlemi ile birleştirilmesine veya kısmi yükleme durumunda tam bir yük oluşturmak için gereken süreye rıza göstermesi dâhil diğer ilgili durumlar, taşımanın gerçekleşmesi için geçen sürenin basiretli bir taşıyıcıya tanınmasının makul olacağı süreden fazlalığı göz önünde tutulduğunda gerçekleşmiş sayılabilecektir.
 1. Gecikme durumunda eğer müşteri, gecikme nedeniyle zarar gördüğünü ispat ederse taşıyıcı, taşıma için kararlaştırılan ücretin üzerinde olmayacak bir tazminat ödeyecektir. Ayrıca gecikme ile ilgili olarak taraflar arasında herhangi bir anlaşma yokluğunda tazminat sadece taşıyıcıya herhangi bir iletişim yolu ile müşteri tarafından veya başka bir şekilde haber verildikten sonra karşılaşılan zararları kapsayacaktır. 

Sözleşme Dışı Talepler

Madde 16

Sözleşme için geçerli kanun çerçevesinde, taraflardan birinin sorumluluğunu içeren bir olayın sözleşme dışı bir talebe yol açtığı durumlarda taraflar işbu genel şartlarda veya sözleşmenin özel maddelerinde belirtilenin üzerinde tazminat almak için o talepten yararlanmamayı taahhüt ederler.

Kasti Yanlış Davranış Veya Temerrüt

Madde 17

Taraflar veya madde 2 kapsamında sorumlu oldukları kişiler zarara yol açma niyeti ile yanlış bir harekette veya ihmalde bulunmuşsa veya davranışlarını takip eden zararlı sonuçları kasten göz ardı etmiş veya bu sonuçları affedilemez şekilde ihmal etmiş bir biçimde davranmışsa, onların sorumluluklarını dışlama veya sınırlama veya ispat yükünü kaldırmalarına yol açabilecek olan genel şartlar veya sözleşmenin özel şartlarının yükümlerinden yararlanma hakkına sahip olmayacaklardır.

Tazminat Faizi

Madde 18

 Tazminat bedeli üzerinden faiz istenebilecektir. Yıllık % 15 oranında hesaplanacak olan faiz, talebin yazılı olarak ilk yapıldığı tarihte işlemeye başlayacaktır.

Eşyanın Teslim Alınması

Madde 19

 1. Eğer eşya müşteriye teslim edilmişse, bu teslim aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere müşterinin eşyayı taşıyıcı verildiği şekilde teslim aldığının aksi ispat edilene kadar geçerli delili sayılacaktır: (a) eşya kendisine teslim edildiğinde eşyanın durumunu usulüne uygun şekilde taşıyıcı ile birlikte kontrol etmiş ve çekincelerini belirtmiş veya (b) o esnada görünmeyen zarar veya hasar durumunu usulüne uygun şekilde taşıyıcı ile kontrol etmiş veya müşterinin kendisine teslim edildiği günden sonraki 7 gün içinde, pazarlar ve resmi tatiller hariç, taahhütlü mektupla yazılı olarak çekincelerini taşıyıcıya bildirmişse.
 2. Taşıyıcı ve müşteri birbirilerine gereken araştırmalar ve kontrollerin yapılması için gereken bütün makul olanakları tanıyacaktır.

Özel Şartlar

 1. İşbu özel şartlar işbu sözleşmenin esas ve şartlarının parçasıdır ve aşağıda belirtilenlere tabi olmak kaydı ile yukarıda belirtilen Genel Şartlara ektir (onların yerine geçmez). Eğer bu Özel Şartlar ve herhangi bir genel şart arasında anlam veya yorum çelişkisi varsa o zaman o özel şartın anlam veya yorumu geçerli olur ve yürürlüğe girer. Bu özel şartlardan herhangi birinin işbu sözleşmeye uygulanmasını imkânsız kılan veya onların sonuçlarını batıl kılan genel şartlar uygulanamaz sayılır.
 2. Eşyanın sahibi veya üzerinde hakkı olan herhangi bir kişi firma veya şirket adına müşteri; taşıyıcıya veya temsilcilerine karşı yapılmış veya getirilmiş herhangi bir talep dava veya istekten doğan ve taşıyıcının sorumlu tutulacağı veya maruz kalacağı tüm masraflar, ücretler, tazminat veya harcamaları tazmin edeceğini garanti eder.
 3. A) taşıyıcı malların tamamı veya herhangi bir kısmı için genel rehin hakkına sahip olacaktır. 1- müşterinin taşıyıcıya ödemesi gereken veya bugünkü tarih sonrasında ödemesi gerekecek olan tüm paralar için ve 2- işbu sözleşme tarihi öncesinde veya sonrasında müşteriyle yapılan herhangi bir sözleşme veya anlaşma kapsamında veya müşterinin herhangi bir eylemi veya temerrüdü sonucunda taşıyıcının maruz kalacağı şu anda mevcut veya daha sonra gerçekleşmiş tüm sorumlulukları. Taşıyıcı müşteriye mallar üzerinde rehin tesis edilmekteyken geçen tüm süreler içinde depo kirası ve diğer masrafları fatura etme hakkına sahip olacak ve o rehini kullanırken söz konusu malların depolanması için herhangi bir kişi firma veya şirket ile sözleşme yapabilecek ve onların masraflarını müşteriye fatura edebilecektir.
 4. B) eğer taşıyıcı herhangi bir mal üzerinde rehin hakkını kullanırsa müşterinin son bilinen adresine yazılı bildirimde bulunacaktır. Eğer taşıyıcının ücreti bildirimde bulunulmasından itibaren üç ay içinde ödenmezse taşıyıcı başka bir bildirimde bulunmaksızın elde tutulan malları açık müzayede ile veya özel anlaşma ile satma, satış borçları ücret masraflarını ödeme ve malları tevdiat yerinden taşıma yetkisine sahip olacaktır.
 5. C) Eğer taşıyıcı taşınan, ambalajlanan veya depolanan herhangi bir mal ile ilgili olarak herhangi bir üçüncü kişinin getireceği bir talep sonucunda masraf ücret veya harcamalarla karşılaşırsa veya böyle bir talepten doğan tazminat öderse veya kanunlar çerçevesinde herhangi bir ceza ödemesi gerekirse veya onlarla ilgili ücretlerin tahsilinde masrafa girerse söz konusu tutarlar müşteriden tahsil edilebilecek ve taşıyıcı söz konusu tüm masraf, ücret, tazminat, ceza veya harcamalar dolayısı ile elindeki tüm mallar üzerinde genel bir rehin hakkına sahip olacaktır.
 6. 4. İşbu genel ve özel şartlar, depoya taşıma, depolama, depodan teslimat veya başka şekilde mallarla ilgili yapılan tüm işler için geçerli olacak ve söz konusu işler veya o mallarla ilgili olarak yapılabilecek tüm sözleşmelere dâhil edilmiş sayılacaktır.
 7. Eğer herhangi bir nedenle mallar yolda veya müşterinin herhangi bir kusuru veya yanlış beyanı nedeniyle gecikirse taşıyıcı, malları kendi seçtiği bir yere koyma ve orada depolama hakkına sahip olacaktır. Söz konusu depolamanın ve nihayette yapılacak teslimatın tüm masrafları müşteri tarafından karşılanacak ve depolama ve teslimat süresince işbu sözleşmenin esasları geçerli olacaktır.
 8. Eğer bu tarihten sonra herhangi bir esnada işbu sözleşmenin tarafları ve ilgili temsilcileri arasında, işbu sözleşme veya herhangi bir uzantısı ile ilgili olarak veya ondan doğacak şekilde müşteri tarafından taşıyıcıya karşı getirilen talepler veya karşı taleplerle ilgili herhangi bir ihtilaf görüş farkı veya sorun ortaya çıkarsa İstanbul mahkemeleri yetkili olacaktır.
 9. Taşıyıcı müşteri genel şartları madde 19’u uyarınca çekince koymazsa ve kendisi teslim tarihinden itibaren 3 ay içinde taahhütlü mektupla ayrıntılı bir talep sunmazsa teslimat yapılmaması zarar, ziyan veya gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.
 10. İşbu özel şartlarda “ mallar” terimi sözleşmenin onlarla ilgili olarak yapıldığı ev eşyası olarak anlaşılacaktır.
 11. Tüm ücretler taşıyıcıya İstanbul’da taşıma başlatılmadan önce ödenecektir. Herhangi bir talebin varlığı taşıyıcıya yapılacak herhangi bir ödemenin yapılmamasının nedeni olamaz.